H.F.E.S. Communications

Uw winkelwagentje
Uw mandje is momenteel leeg.

   

Algemene Voorwaarden

H.F.E.S. communications

Hoofdstuk I          Algemeen

Artikel 1           Toepasselijkheid van deze voorwaarden en definities

 1.1    Deze algemene verkoopvoorwaarden, hierna te noemen: “Voorwaarden”, zijn van toepassing op alle

           overeenkomsten die H.F.E.S. communications sluit met Opdrachtgevers, zoals gedefinieerd in deze Voorwaarden.

 

1.2      De “Overeenkomst” is de wilsovereenstemming of rechtsverhouding tussen H.F.E.S. communications en Opdrachtgever

          waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn. Deze Voorwaarden zijn derhalve eveneens van toepassing op alle

           aanbiedingen en facturen van H.F.E.S. communications.

 

1.3     De “Opdrachtgever” is de (rechts-)persoon of organisatie die produkten van H.F.E.S. communications koopt.

 

1.4     “Produkten” zijn alle zaken die door H.F.E.S. communications worden verkocht in het kader van haar normale

           bedrijfsuitoefening.

 

1.5     Voor zover in deze Voorwaarden of de Overeenkomst wordt verwezen naar een internationaal gedefinieerd beding

           (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend EXW, CIF, DDP, etc.), heeft dit beding de betekenis die daaraan moet worden

           toegekend op grond van de door de Internationale Kamer van Koophandel gepubliceerde Incoterms 2010.

 

1.6     Schriftelijke bedingen waarmee uitdrukkelijk wordt afgeweken van deze Voorwaarden tussen H.F.E.S. communications

           en een Opdrachtgever of schriftelijke aanbiedingen van H.F.E.S. communications, onder andere, maar niet uitsluitend in

           periodiek verschijnende prijslijsten, bijvoorbeeld met betrekking tot kortingen, betalingstermijnen, minimale orders,

           transportkosten, etc., gaan vóór, en treden in de plaats van de bepalingen in deze Voorwaarden die dezelfde

           onderwerpen betreffen. Bij een schriftelijk beding tussen H.F.E.S. communications en een Opdrachtgever kunnen tevens

           bepalingen van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet van toepassing worden verklaard op de betreffende

           Overeenkomst.

 

1.7     Indien deze Voorwaarden ooit van toepassing zijn geweest op een Overeenkomst tussen H.F.E.S. communications en

          een Opdrachtgever zijn deze Voorwaarden telkens van toepassing op toekomstige en/of vervolgovereenkomsten

           tussen H.F.E.S. communications en Opdrachtgevers, ook wanneer daarbij niet uitdrukkelijk naar deze Voorwaarden

           wordt verwezen.

 

 

Hoofdstuk II          Verkoopvoorwaarden

 

Artikel 2          Aanbiedingen en bestellingen

 

2.1      Alle aanbiedingen van H.F.E.S. communications, mondeling of schriftelijk gedaan, waaronder aanbiedingen opgenomen

           in een prijslijst, zijn vrijblijvend tenzij H.F.E.S. communications in haar opdrachtbevestiging uitdrukkelijk verklaart dat een

           aanbieding niet vrijblijvend is.

 

2.2     Na aanvaarding door Opdrachtgever van een door H.F.E.S. communications gedaan aanbod, heeft H.F.E.S.                                                                      

           communications het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van het aanbod te

           herroepen.

 

2.3      De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door H.F.E.S. communications van een bestelling van

           Opdrachtgever of doordat H.F.E.S. communications een aanvang heeft gemaakt met de feitelijke levering van de

           bestelde zaken. H.F.E.S. communications behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgave van redenen te    

           weigeren.

 

 

Artikel 3          Prijzen

 

3.1      Prijzen en overige voorwaarden genoemd in aanbiedingen van H.F.E.S. communications zijn gebaseerd op de soort en

           het aantal Produkten genoemd in de desbetreffende aanbieding. Indien een bestelling met betrekking tot de aard,

           soort of aantal van het Produkt of andere voorwaarden van de bestelling afwijkt of afwijken van de aanbieding is

           H.F.E.S. communications niet gebonden aan de prijzen en voorwaarden van haar aanbieding.

 

3.2      Alle prijzen zijn netto, exclusief belastingen en heffingen (waaronder begrepen omzetbelasting en in- en

           uitvoerrechten) en exclusief overige kosten zoals van verzekering en transport. Alle bedragen luiden in Euro’s.

 

3.3      H.F.E.S. communications is gerechtigd de prijzen van de te leveren Produkten eenzijdig te verhogen. H.F.E.S.

           communications stelt de Opdrachtgever, indien redelijkerwijs mogelijk, tenminste een maand vóór het intreden ervan

           schriftelijk op de hoogte van de verhoging.

 

3.4      In het geval H.F.E.S. communications eenzijdig een verhoging van meer dan 5% van de overeengekomen prijzen

           vaststelt, is de Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst

           op deze grond ontbindt, is H.F.E.S. communications niet verplicht de schade te vergoeden die de Opdrachtgever

           mogelijkerwijs leidt als een gevolg van de ontbinding.

 

 

Artikel 4          Betaling en incassokosten

 

4.1      Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door H.F.E.S. communications aan te geven

           wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door H.F.E.S. communications aangegeven. H.F.E.S.

           communications is gerechtigd om periodiek te factureren.

 

4.2     Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van

           rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de

           wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag

           zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening

           van het volledig verschuldigde bedrag.

 

4.3      H.F.E.S. communications heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats

           In mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de

          hoofdsom en de lopende rente.

 

4.4      H.F.E.S. communications kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de

           Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. H.F.E.S. communications kan

           volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en

           incassokosten worden voldaan.

 

4.5      De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan H.F.E.S. communications verschuldigde.

 

4.6      Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep

           toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een

           factuur om een andere reden op te schorten.

 

4.7      Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten

           ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden

           berekend op basis van hetgeen in op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien H.F.E.S.                            

         communications echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de

           werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten

           zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten

           eveneens rente verschuldigd.

 

 

Artikel 5          Leveringen van produkten / levertijd

 

5.1     De in een Overeenkomst vermelde levertijd is indicatief. Aan overschrijding van de levertijd kan de

           Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Overschrijding van een door H.F.E.S. communications genoemde levertijd brengt

           H.F.E.S. communications derhalve niet in verzuim. De Opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van enige schade,

           direct of indirect, als gevolg van overschrijding van de in de Overeenkomst vermelde of op andere wijze

           overeengekomen levertijd.

 

5.2      De in de Overeenkomst vermelde levertijd wordt in elk geval verlengd met de periode waarin de Opdrachtgever in

           verzuim is ten aanzien van enigerlei verplichting jegens H.F.E.S. communications of de periode waarin H.F.E.S.

           communications gerechtigd is zich op enig opschortingsrecht of op overmacht te beroepen.

 

5.3     Zodra H.F.E.S. communications de bestelde Produkten in haar magazijn voor aflevering aan de Opdrachtgever gereed

           heeft staan, zal zij dit melden aan de Opdrachtgever.

 

5.4      Aflevering geschiedt doordat H.F.E.S. communications de Produkten op een door haar bepaalde plaats van haar

           bedrijfsterrein gereed zet waar deze Produkten na ondertekening van een ontvangstbewijs door de Opdrachtgever in

           ontvangst kunnen worden genomen. Nadat de Produkten in ontvangst zijn genomen zijn deze voor risico van de

           Opdrachtgever.

 

5.5      Indien een periode verstrijkt van acht dagen nadat H.F.E.S. communications de Opdrachtgever heeft gemeld dat de

           Produkten voor aflevering gereed staan, zonder dat deze Produkten door de Opdrachtgever worden

           opgehaald, gaat het risico van de zaak over op de Opdrachtgever. Voorts wordt Opdrachtgever aan H.F.E.S.

           communications vanaf dit tijdstip een vergoeding verschuldigd voor het gebruik van het bedrijfsterrein van 1% van het

           factuurbedrag per week, of een gedeelte daarvan dat de Produkten op het bedrijfsterrein gereed staan.

 

5.6     Indien H.F.E.S. communications en Opdrachtgever overeen zijn gekomen dat H.F.E.S. communications de Produkten op

           een door de Opdrachtgever opgegeven adres zal bezorgen, heeft H.F.E.S. communications aan die verplichting voldaan

           door de produkten éénmaal op het adres aan te bieden. De ontvangst op dit adres is voor risico van de Opdrachtgever.

           H.F.E.S. communications is niet gehouden te onderzoeken of de persoon die de Produkten ontvangt daartoe bevoegd is

         of te onderzoeken of de Opdrachtgever het juiste adres heeft opgegeven. Indien bij bezorging de Produkten niet in

           ontvangst worden genomen geldt hetgeen in de Voorwaarden overigens is bepaald omtrent aflevering, met dien                                  

           verstande dat het risico van de zaak over gaat op de Opdrachtgever vanaf het tijdstip dat de Produkten ter aflevering aan

           het opgegeven adres zijn aangeboden.

 

5.7      Het is H.F.E.S. communications toegestaan om de aflevering van produkten in gedeelten te doen plaatsvinden. Voor elk

           gedeelte gelden afzonderlijk de bepalingen omtrent aflevering in deze Voorwaarden.

 

 

Artikel 6         Gebreken bij aflevering

 

6.1      Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de geleverde Produkten aan de

           Overeenkomst beantwoorden en of de Produkten uitwendig waarneembare gebreken vertonen. Dergelijke

           gebreken dienen onverwijld gemeld te worden op de ontvangstbevestiging. Indien op de ontvangstbevestiging

           geen uiterlijk waarneembare gebreken zijn gemeld wordt vermoed dat de Produkten zonder dergelijke

           gebreken zijn afgeleverd.

 

6.2      Niet uiterlijk waarneembare gebreken moeten binnen 1 week na ontdekking, of het tijdstip waarop de gebreken

           redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, aan H.F.E.S. communications worden gemeld. Melding van niet

           uiterlijk waarneembare gebreken dient in elk geval te geschieden binnen een termijn van één maand na aflevering.

          Na afloop van deze termijn kan de Opdrachtgever geen vordering instellen jegens H.F.E.S. communications op de grond

           dat de Produkten gebreken vertonen of anderszins niet aan de Overeenkomst beantwoorden, hieronder is in elk geval

         begrepen een vordering strekkende tot herstel, vervanging van de zaak of schadevergoeding en het beroep op

         ontbinding van de Overeenkomst.

 

6.3      Bij tijdige melding van gebreken zal H.F.E.S. communications, indien en voor zover de melding naar haar oordeel

           gegrond is, overgaan tot herstel of vervanging van het gebrek, hetzij tot vergoeding van de waardevermindering van het

           Produkt als een gevolg van het gebrek, zulks uitsluitend ter keuze van H.F.E.S. communications. In geen geval zal de

           waarde van de prestatie die H.F.E.S. communications verricht naar aanleiding van de melding van het gebrek de prijs

           van het gebrekkige gedeelte van de geleverde produkten overstijgen. H.F.E.S. communications is niet aansprakelijk voor

           enige schade ontstaan als gevolg van het gebrek. Evenmin is H.F.E.S. communications gehouden enige andere

           prestatie te verrichten dan de prestatie die zij heeft gekozen ingevolge deze bepaling.

 

6.4     Afgeleverde zaken worden niet teruggenomen door H.F.E.S. communications, tenzij H.F.E.S. communications de zaken

           wenst terug te nemen als maatregel om tijdig gemelde gebreken te herstellen. Indien H.F.E.S. communications en

           Opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat, al dan niet onder bepaalde voorwaarden, Produkten

           door de Opdrachtgever geretourneerd mogen worden, zal Opdrachtgever de gehele bestelling retourneren. De

           Produkten dienen in oorspronkelijke staat te zijn en zich in hun originele verpakking te bevinden. De kosten van

           retourzendingen, inclusief transportkosten, zijn voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij de Produkten met instemming

           van H.F.E.S. communications zijn geretourneerd op basis van een gegronde melding van gebreken.

           H.F.E.S. communications zal de Opdrachtgever voor het factuurbedrag van deze Produkten crediteren, verminderd met

           De gemaakte kosten in verband met het terugnemen en het bedrag van de waardedaling van de Produkten.

 

 

Artikel 7          Overmacht

 

7.1      Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de

           Overeenkomst door H.F.E.S. communications redelijkerwijs niet van haar kan worden verlangd. Hieronder wordt in elk

           geval, maar niet uitsluitend, begrepen export- en/of importverboden, een door een derde aan H.F.E.S. communications

           opgelegd verbod om produkten te leveren vanwege strijd met rechten van industriële of intellectuele eigendom van een

           derde, staking, brand en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering verhinderen of beperken, gebrek aan grond- en/of

       hulpstoffen, transportbelemmeringen, oorlogen, oproer en maatregelen van hogerhand, zulks ongeacht of deze

         omstandigheden zich voordoen bij H.F.E.S. communications of bij haar toeleveranciers.

        

 

7.2      In geval van overmacht aan de zijde van H.F.E.S. communications heeft H.F.E.S. communications het recht om, naar

           haar keuze, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden,

         zonder dat H.F.E.S. communications verplicht is enige door de Opdrachtgever geleden schade te vergoeden. Een

           dergelijke overmacht verschaft de Opdrachtgever niet het recht de Overeenkomst geheel of partieel te ontbinden tenzij

          de Opdrachtgever aantoont dat de schade die zij lijdt als gevolg van de overmacht aan de zijde H.F.E.S. communications

           zo groot is dat van de Opdrachtgever of de Leverancier niet gevergd kan worden dat zij de Overeenkomst voor het niet

           nagekomen gedeelte in stand laat.

 

 

Artikel 8          Eigendomsvoorbehoud

 

8.1     Alle door H.F.E.S. communications aan de Opdrachtgever geleverde produkten worden overgedragen onder de

           opschortende voorwaarde dat de Opdrachtgever alle vorderingen van H.F.E.S. communications op de Opdrachtgever

           heeft voldaan.

 

8.2     Het bepaalde in lid 1 geldt tevens voor vorderingen van H.F.E.S. communications wegens het door de Opdrachtgever te

           kort schieten in de nakoming van een Overeenkomst.

 

8.3     Indien H.F.E.S. communications goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in zijn betalingsverplichtingen jegens

           H.F.E.S. communications zal te kort schieten, is H.F.E.S. communications gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud

           geleverde produkten terug te nemen. Na terugneming zal de Opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde

           van de teruggenomen Produkten. De marktwaarde is in geen geval hoger dan de oorspronkelijk koopsom, verminderd

           met de door H.F.E.S. communications in verband met de terugneming gemaakte kosten en eventuele andere bedragen

           ten aanzien waarvan H.F.E.S. communications zich jegens de Opdrachtgever op verrekening kan beroepen.

 

 

Artikel 9          Ontbinding / opschorting / verrekening

 

9.1     H.F.E.S. communications heeft het recht om, onverminderd haar rechten op grond van de wet, de Overeenkomst met

           onmiddellijke ingang te ontbinden ingeval van faillissement, surséance van betaling of liquidatie van de

           onderneming van de Opdrachtgever of bij een ingrijpende wijziging in de zeggenschapsverhoudingen bij de

           Opdrachtgever.

9.2     De Opdrachtgever heeft niet het recht om zich jegens H.F.E.S. communications op het recht van ontbinding, opschorting,

           retentie of verrekening te beroepen.

 

 

Artikel 10         Aansprakelijkheid

 

10.1    Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van H.F.E.S. communications, is H.F.E.S. communications niet

           aansprakelijk voor schade die door de Opdrachtgever wordt geleden als gevolg van een gedraging van H.F.E.S.

           communications (of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is) in de nakoming van de Overeenkomst of  

           anderszins.

 

10.2   In het geval H.F.E.S. communications aansprakelijk is voor schade geleden door de Opdrachtgever is de schade die

           H.F.E.S. communications gehouden is te vergoeden nooit meer dan de factuurwaarde van de geleverde Produkten

           waarvan het gebrek oorzaak is geweest van de schade of, indien dit niet is vast te stellen, de factuurwaarde van de

           Produkten die zijn geleverd aan Opdrachtgever op het tijdstip dat de schade veroorzakende gebeurtenis zich

           heeft voorgedaan.

 

 

Artikel 11         Vrijwaring en schadeloosstelling

 

           De Opdrachtgever vrijwaart en zal H.F.E.S. communications schadeloosstellen voor alle aanspraken van derden in

           verband met de Overeenkomst.

 

 

Hoofdstuk III          Slotbepalingen

 

Artikel 12          Wijzigingen

 

12.1    Wijzigingen, aanvullingen of veranderingen van de Overeenkomst en deze Voorwaarden zijn slechts geldig

           indien deze zijn vastgelegd in een door H.F.E.S. communications ondertekend geschrift.

 

12.2    Zodra deze Voorwaarden, met mogelijke wijzigingen, aanvullingen of veranderingen van toepassing zijn,

           vervallen alle andere afspraken die daarvóór tussen partijen golden.

 

 

Artikel 13         Partiële nietigheid

 

           Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden niet geldig blijkt te zijn, tast dit niet de

           geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen,

           waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst inhoud wordt

           gegeven.

 

 

Artikel 14          Voorrang Nederlandse tekst

 

           Voor zover van deze Voorwaarden een versie in omloop wordt gebracht in een andere taal dan het Nederlands,

           geldt desalniettemin voor de uitleg van de Voorwaarden de Nederlandse tekst.

 

 

Artikel 15         Inwerkingtreding

 

           De Voorwaarden zijn van kracht met ingang van 01 januari 2015.

 

 

Artikel 16          Rechtskeuze en Forumkeuze

 

16.1    Op de rechtsverhouding tussen H.F.E.S. communications en haar Opdrachtgevers is uitsluitend het Nederlands recht

           van toepassing.

 

16.2    Alle geschillen tussen H.F.E.S. communications en haar Opdrachtgevers in verband met of voortvloeiende uit een

           Overeenkomst zullen door partijen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Middelburg, Nederland.

          

 

Zoeken

Bij ons betaalt u veilig met

ideal_paypal

Bij H.F.E.S. betaalt u veilig en gemakkelijk. Wij accepteren iDeal, Visa, Mastercard en American Express als betaalmiddelen.

opmaak-dhl